Algemene voorwaarden Incompany trainingen

Artikel 1. Algemeen 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Solvitas en een Opdrachtgever waarop Solvitas deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 3. Alle informatie die door of over deelnemers of cliënten vertrekt wordt vooraf of tijdens de training en waarvan verwacht kan worden dat deze informatie vertrouwelijk van aard is, wordt door Solvitas, haar medewerkers en docenten, vertrouwelijk behandeld.
 4. Lesmateriaal dat tijdens de trainingen aan deelnemers wordt verstrekt, wordt hun eigendom (danwel, indien van toepassing, van hun werkgever). Het intellectuele eigendom met betrekking tot de training en het lesmateriaal is voorbehouden aan Solvitas.
 5. Het copyright van al het lesmateriaal dat voor, tijdens of na de trainingen wordt verstrekt, berust bij Solvitas. Kopiëren van (delen van) lesmateriaal of het verstrekken aan derden is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van Solvitas.

Artikel 2 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 

 1. Solvitas is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst.
 2. Indien Solvitas tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 3. Indien de Opdrachtgever een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 3 Overmacht 

 1. Solvitas is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Solvitas geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Solvitas niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 3. Als er niet op locatie getraind kan worden, bijvoorbeeld door overheidsmaatregelen, dan heeft Solvitas het recht de training online uit te voeren. Solvitas doet dit via Teams of Zoom (naar keuze van opdrachtgever) en kan hierbij ondersteuning aanbieden.
  Solvitas zal in principe nooit hybride (deels live op locatie, deels online) trainen en heeft altijd het recht dit te weigeren.

Artikel 4 Betaling en incassokosten 

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 5 Aansprakelijkheid 

 1. Indien Solvitas aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Solvitas is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Solvitas is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. De aansprakelijkheid van Solvitas is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 4. Solvitas is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 5. Solvitas is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Solvitas.

 

*****

Klanten van Solvitas...

[gs_logo logo_cat=”home”]