Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen van Solvitas, die op open inschrijving worden aangeboden en waarvoor de deelnemer zich heeft aangemeld.
 2. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 3. Alle informatie die door of over deelnemers of cliënten vertrekt wordt vooraf of tijdens de training en waarvan verwacht kan worden dat deze informatie vertrouwelijk van aard is, wordt door Solvitas, haar medewerkers en docenten, vertrouwelijk behandeld.
 4. Lesmateriaal dat tijdens de trainingen aan deelnemers wordt verstrekt, wordt hun eigendom (danwel, indien van toepassing, van hun werkgever). Het intellectuele eigendom met betrekking tot de training en het lesmateriaal is voorbehouden aan Solvitas.
 5. Het copyright van al het lesmateriaal dat voor, tijdens of na de trainingen wordt verstrekt, berust bij Solvitas. Kopiëren van (delen van) lesmateriaal of het verstrekken aan derden is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van Solvitas.

Artikel 2 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Solvitas is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst.
 2. Indien de training door gebrek aan voldoende deelname of overmacht door Solvitas wordt geannuleerd, wordt het volledige inschrijfgeld gerestitueerd (binnen twee weken na constatering). Solvitas is op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die als gevolg van de annulering op enigerlei wijze ontstaan.
 3. De deelnemer heeft een bedenktijd van 14 dagen na aanmelding. Bij aanmelding binnen 14 dagen voor de start van de training, eindigt de bedenktijd op het moment dat de training gestart is. De deelnemer die wil afzien van de cursus dient per email bij Solvitas aan te geven af te zien van inschrijving. Eventueel reeds betaalde cursusgelden worden dan volledig geretourneerd (uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de email door deelnemer).
 4. Indien de deelnemer de inschrijving uiterlijk 1 maand voor aanvang van de training annuleert, wordt maximaal de aanbetaling in rekening gebracht. Bij annulering binnen een maand voor aanvang van de training, is de deelnemer het volledige bedrag verschuldigd.

Artikel 3 Overmacht

 1. Solvitas is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de deelnemer indien Solvitas daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
 2. Indien de trainer door overmacht verhinderd is, wordt vervanging gezocht óf komt de trainingsdag te vervallen. Er wordt in het laatste geval zo snel mogelijk een nieuwe datum geprikt. Er wordt geen restitutie verstrekt. In het geval van de jaartraining geldt het volgende: indien één van de trainers door overmacht verhinderd is, wordt de trainingsdag ingehaald. Indien onverhoopt meer trainers uitvallen, wordt een passende oplossing geboden. Er wordt geen restitutie verstrekt.
 3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Solvitas geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Solvitas niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 4. Als er niet op locatie getraind kan worden, bijvoorbeeld door overheidsmaatregelen, dan heeft Solvitas het recht de training online uit te voeren.
  Solvitas zal in principe nooit hybride (deels live op locatie, deels online) trainen en heeft altijd het recht dit te weigeren.

Artikel 4 Betaling en incassokosten

 1. Als de aanbetaling van 20% van het volledige factuurbedrag door Solvitas is ontvangen, wordt de aanmelding omgezet in een definitieve inschrijving.
 2. De volledige betaling dient uiterlijk 1 maand voor aanvang de training door Solvitas te zijn ontvangen. Indien de deelnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van de volledige factuur, dan wordt de aanmelding geannuleerd. Er vindt dan geen restitutie van de aanbetaling plaats.
 3. In alle gevallen waarin Solvitas is gehouden tot terugbetaling van inschrijvingsgelden, geldt dat uiterlijk binnen twee weken na de constatering daarvan het geld aan de deelnemers wordt geretourneerd.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

 1. Indien Solvitas aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Solvitas is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Solvitas is uitgegaan van door of namens de Deelnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. De aansprakelijkheid van Solvitas is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 4. Solvitas is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 5. Solvitas is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Solvitas.

 

*****

Klanten van Solvitas...

[gs_logo logo_cat=”home”]